ZLF-LogoCMYK-300dpi

Mogelijkheden voor de startende ondernemer
Bent u startende ondernemer dan is het mogelijk om een starteruitkering te krijgen. Deze uitkering is bestemd voor de startperiode van de onderneming waarin onvoldoende wordt verdiend om zelf in het levensonderhoud te voorzien. De uitkering wordt verstrekt in de vorm van een renteloze geldlening en kan maximaal 36 maanden worden verstrekt. De uitkering wordt in principe eerst voor 6 maanden toegekend. Indien blijkt dat u nog steeds onvoldoende verdient, zult u zich moeten melden voor verlenging van de uitkering. Hierbij zal beoordeeld worden of de onderneming nog steeds levensvatbaar wordt geacht.
 
Daarnaast is het mogelijk een bedrijfskapitaal voor de start van de onderneming te ontvangen. Deze rentedragende lening bedraagt maximaal ruim € 35.000,- per bedrijf. Het bedrag dient geheel, inclusief rente, te worden terugbetaald. Meestal kan op grond van het Bbz een krediet worden verstrekt in de vorm van een borgtocht. Een bank verstrekt dan het krediet in plaats van de gemeente.
 
Voorwaarden om als startende ondernemer in aanmerking te komen
• u hebt voor de start van uw bedrijf een bijstanduitkering
  (Participatiewet), of een uitkering van het UWV;
• u hebt (nog) niet genoeg inkomen om van te leven. Het inkomen
  van de partner telt ook mee;
• u kunt geen financiering krijgen bij een bank of
  microkredietenfonds (zie www.qredits.nl);
• u hebt een ondernemingsplan;
• uw bedrijf is binnen maximaal drie jaar ‘levensvatbaar’.
Levensvatbaar betekent dat u aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen, zowel zakelijk als privé.
 
Indienen aanvraag
Klik op de button om u aan te melden voor een 1e beoordeling.