ZLF-LogoCMYK-300dpi

Mogelijkheden voor de gevestigde ondernemer
Als gevestigde ondernemer is het mogelijk om een uitkering te krijgen. Deze uitkering is bestemd als tijdelijke ondersteuning om in het levensonderhoud te voorzien. Bijvoorbeeld omdat u tijdelijk niet kunt werken door ziekte of wanneer een grote klant plotseling wegvalt. De uitkering wordt verstrekt in de vorm van een renteloze geldlening en kan maximaal 12 maanden verstrekt worden. Zijn de problemen dan nog niet opgelost? Dan kunt u nog maximaal 24 maanden uitkering krijgen. Dit laatste kan alleen als de problemen zijn ontstaan door externe omstandigheden die van tijdelijke aard zijn en de onderneming nog steeds levensvatbaar wordt geacht als het onderliggende probleem wordt opgelost. Denk hierbij bijvoorbeeld aan beperkte bereikbaarheid door de verbouwing van een winkelcentrum.
 
Ook is het mogelijk een bedrijfskapitaal voor de voortzetting van de onderneming te ontvangen. Deze rentedragende lening bedraagt ruim € 190.000,- per bedrijf. Het bedrag dient in beginsel geheel, inclusief rente, te worden terugbetaald. Als er levensonderhoud én een krediet nodig zijn, zal het levensonderhoud in het kredietbedrag worden opgenomen. Meestal kan op grond van het Bbz een krediet worden toegekend in de vorm van een borgtocht. Een bank verstrekt dan het krediet in plaats van de gemeente.
 
Voorwaarden om als gevestigde ondernemer in aanmerking te komen
• u hebt minstens 9 maanden als zelfstandig ondernemer van de
  inkomsten uit uw onderneming kunnen leven;
• uw bedrijf is (op termijn) levensvatbaar;
• uw financiële problemen zijn van tijdelijke aard;
• u kunt niet op een andere manier aan geld komen (bank, partner,
  familie);
• uw (gezamenlijk) inkomen bedraagt niet meer dan de voor u van
  toepassing zijnde bijstandsnorm. 
 
Indienen aanvraag
Klik op de button om u aan te melden voor een 1e beoordeling.