ZLF-LogoCMYK-300dpi

Stoppen met uw bedrijf / IOAZ
 
Als oudere zelfstandige moet u misschien door omstandigheden het bedrijf beëindigen of verkopen. De Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ) kan mogelijk uitkomst bieden: tot uw pensioengerechtigde leeftijd een inkomensgarantie op het niveau van het voor u geldende sociale minimum.
 
De IOAZ uitkering vult het inkomen uit loondienst of een andere uitkering aan tot bijstandsniveau. Deze regeling is speciaal bedoeld voor de oudere ondernemer tussen de 55 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd die haar/zijn bedrijf of beroep moet beëindigen door een te laag inkomen. Ook uw partner kan, als die meewerkt in het bedrijf, onder dezelfde voorwaarden een beroep doen op de regeling.
 
Wij houden rekening met eigen vermogen: bezittingen zoals spaargeld, eigen huis, auto of sieraden, verminderd met de af te lossen schulden.
 
U komt niet in aanmerking voor een uitkering als uw overige inkomsten én die van uw eventuele partner hoger zijn dan de IOAZ-grondslag. Immers een uitkering is altijd aanvullend. Ook bent u, én uw eventuele partner, verplicht om naar werk te blijven zoeken en passend werk te aanvaarden.
 
Voorwaarden om als oudere ondernemer voor de IOAZ in aanmerking te komen
• u bent tussen de 55 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd;
• u hebt ten minste 10 jaar als zelfstandige gewerkt, of u hebt de afgelopen 3 jaar als zelfstandige gewerkt en bent daaraan
voorafgaand 7 jaar in loondienst geweest;
• u hebt 1225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf gewerkt;
• uw gemiddeld inkomen van de afgelopen 3 jaar is onder de inkomensgrens en zal dat naar verwachting ook blijven.
 
Let erop dat uw bedrijf nog niet is beëindigd op het moment van aanvraag!
 
Indienen aanvraag
Klik op de button om u aan te melden voor een 1e beoordeling.