ZLF-LogoCMYK-300dpi

Veel gestelde vragen / Frequently Asked Questions (FAQ)
 

Kan ik begeleiding krijgen als ik vanuit een uitkering een onderneming wil starten?

Ja, als u een bijstandsuitkering ontvangt kunt u via uw consulent een voorbereidingstraject aanvragen. Dit is een reïntegratietraject waarbij u wordt begeleid naar zelfstandig ondernemerschap.

Ik ga mijn bedrijf beëindigen. Hoe zit het met mijn lening bij het ZLF?

Als u uw bedrijf/zelfstandig beroep gaat beëindigen, dan is het van belang dat u het ZLF hierover tijdig informeert. Als u nog een uitkering ontvangt, dan zal deze beëindigd moeten worden. Indien van toepassing zal de IOAZ uitkering moeten worden opgestart.

Daarnaast kan het zijn dat u nog een bedrijfskrediet hebt uitstaan welke u terug dient te betalen. Op het moment dat u uw bedrijf beëindigt, gelden er nieuwe aflossingsvoorwaarden. Zo zult u bericht krijgen van de afdeling Bestandbeheer. Allereerst zullen eventuele zekerheden, gekoppeld aan de verstrekte lening, worden uitgewonnen. Vervolgens wordt het krediet teruggevorderd.

Na onderzoek naar de verwijtbaarheid van de bedrijfsbeëindiging kan het (resterende) bedrag renteloos worden gesteld. U zult gedurende 5 jaar na de beëindiging van uw bedrijf/zelfstandig beroep het verzoek krijgen uw inkomstenpositie door te geven. Aan de hand daarvan wordt uw aflossingscapaciteit bepaalt. Deze wordt vastgesteld op 50% van uw totaalinkomen boven de geldende bijstandsnorm. Na 5 jaar aflossen kan het restant van de vordering mogelijk worden kwijtgescholden. Voorwaarde is dat u wel 5 jaar lang aan alle verplichtingen hebt voldaan.

Bij het gezinsinkomen worden ook de inkomsten van de partner meegerekend bij het berekenen van de aflossingscapaciteit. Ook als deze partner niet betrokken is geweest bij de oorspronkelijke aanvraag. Bijvoorbeeld bij het aangaan van een nieuwe relatie. De vorm van de partnerschap (samenwoning, geregistreerd partnerschap, huwelijk in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden) heeft hier geen invloed op.

Wordt tijdens het onderzoek naar de verwijtbaarheid van de bedrijfbeëindiging geoordeeld dat er sprake is van verwijtbaar gedrag, dan zal het krediet niet renteloos worden gesteld en gelden er andere terugvorderingsmaatregelen waarbij beslag tot de mogelijkheden behoort.

Ik heb een uitkering of krediet bij het ZLF, maar ik ga mijn bedrijf beëindigen. Moet ik dit doorgeven?

Ja, dit moet u inderdaad doorgeven. De beëindiging van uw bedrijf heeft gevolgen voor bijvoorbeeld de aflossing van uw krediet. Meld dit tijdig bij het ZLF om vorderingen te voorkomen.

Wanneer wordt mijn uitkering uitbetaald?

Uw uitkering wordt rond de 25e van de maand uitbetaald.

Kan ik uitstel van betaling krijgen?

Ja dat kan. U dient dit verzoek (schriftelijk of per e-mail) samen met uw jaarcijfers aan te leveren bij de afdeling Bestandbeheer van het ZLF of uw bedrijfsadviseur. Het uitstel is voor een beperkte termijn mogelijk en wordt individueel beoordeeld.

Mijn uitkering is ineens gestopt, hoe kan dit?

Bij de toekenning van uw uitkering is direct een einddatum vastgesteld. Deze datum kunt u terugvinden in uw toekenningbeschikking. U dient zelf op tijd een verlenging van de uitkering aan te vragen als u deze nog nodig hebt. Hiervoor kunt u op de gebruikelijke wijze contact opnemen met het ZLF.

Waarom heb ik nog geen jaaropgave ontvangen?

Vanwege een aanpassing in de Uitvoeringsregeling Loonbelasting (URLB) 2011 ingaande 1 januari 2017 is geregeld, dat de ‘om niet’ verstrekte Bbz-uitkering voor de ondernemer geen onderdeel meer is van het toetsingsinkomen voor toeslagen en geen effect heeft op andere inkomensafhankelijke regelingen. Over deze bijstand zult u daarom geen jaaropgave meer van het ZLF ontvangen.

Kan het ZLF meewerken aan een schuldregeling of een akkoord?

Ja, het ZLF werkt onder bepaalde voorwaarden mee aan een regeling of akkoord. Dit moet dan wel noodzakelijk zijn voor de voortzetting van het bedrijf of zelfstandig beroep of tot stand komen bij de beëindiging van het bedrijf of zelfstandig beroep. Er zijn twee voorwaarden:

- het gedeelte dat door een gestelde zekerheid (bijvoorbeeld hypotheek, pandrecht of cessie) wordt gedekt, blijft buiten het akkoord of de regeling;

- alle concurrente schuldeisers moeten evenredige medewerking verlenen.

Hoe zit het met de hoofdelijke aansprakelijkheid van de partner?

Bij het verstrekken van een lening in het kader van het Bbz 2004 is de partner op grond van artikel 59 WWB altijd medeaansprakelijk voor de terugbetaling van het totale bedrag indien deze heeft meegetekend bij de aanvraag. Overigens wordt er zonder handtekening van de partner geen Bbz levensonderhoud of krediet verstrekt.

De vorm van partnerschap heeft geen invloed op de mede-aansprakelijkheid. Het maakt dus niet uit of u samenwoont, een geregistreerd partnerschap hebt, getrouwd bent in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden.

Ook bij beëindiging van de relatie door verlating of echtscheiding verandert er niets aan de mede-aansprakelijkheid voor de terugbetaling van het uitstaande saldo. Zelfs het opstellen van een convenant heeft hier geen invloed op, in tegenstelling tot hetgeen sommige advocaten en notarissen vertellen.

Het ondertekenen van de aanvraag heeft tot gevolg dat een ieder aansprakelijk is voor de volledige terugbetaling van de lening(en).

end faq